Bir Spor Dalının Adı, Marka Olarak Tescil Edilemez

Aralık 4, 2019

Yargıtay 11.Hukuk Dairesi’nin 30.10.2019 tarihli kararına göre; Bir spor dalının adı, bu spor dalı Türkiye’de pek tanınmasa veya çok yapılmasa bile kimseye marka olarak tesciline izin verilemez. Yargıtay 30.10.2019 tarihli karar düzeltme kararı ile 2018 tarihindeki hatasından dönmüştür.

Karara konu olan olaylarda Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu davalının kendi adına 41 ve 45. sınıflarda tescil ettirdiği Wing Chun isimli markanın hükümsüzlüğünü talep etmiştir.

Federasyon davasında Wushu’nun Çin savunma sanatlarının genel adı olduğunu, Wushu sporunun altında 2500’e yakın stil olduğunu, WİNG CHUN ya da WİNG TSUN’nin WUSHU sporunun bir alt kolu ve müvekkilinin faaliyetleri arasında olduğunu, bu spor dalının dünya kültür mirasının bir parçası ve topluma mal olduğunu, marka olarak tescilinin mutlak ret sebebi olduğunu, 556 sayılı KHK’nin 7/h ve d bendi kapsamında olan marka tescilinin mutlak reddinin gerektiğini ileri sürmüştür.

Davalı davasının reddini talep etmiş ise de gerekçeleri kararda yer almamıştır.

Yapılan yargılama sonunda Bakırköy 1.Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesince ise;

  • “WİNG CHUN” kelimesinin bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan bir isim olmadığı, bir spor dalının adı olarak tasviri bir niteliğinin bulunduğu,
  • davalının marka tescilinde “WİNG CHUN” ibaresinin tasvir ettiği mal veya hizmetlere yönelik bir tescilinin bulunmadığı, 7/1-d anlamında hükümsüzlük şartlarının bulunmadığı,
  • 7/1-h maddesi uyarınca ülkemizde maddi anlamda tarihi kültürel bir anlam ifade etmediği, davalının tescil kapsamında bulunan 45. ve 41. sınıfın söz konusu hizmetler bakımından tasviri nitelikte olmadığı,
  • söz konusu “WİNG CHUN” işaretinin marka olarak davacı tarafından daha önce kullanıldığına ilişkin bir delil sunulmadığı, üstün hakkın ispat edilemediği

gerekçeleri ile davanın reddine karar verilmiş ve bu red kararı Yargıtay 11.Hukuk Dairesi tarafından hatalı bir şekilde onanmıştır.

Davacı Federasyonun yaptığı karar düzeltme incelemesi başvurusu sırasında önceki kararını hatalı bulan Yargıtay 11.Hukuk Dairesi hatasını düzelterek;

Bir Spor Dalının Adı Tescil Edilemez

Özgün bir spor dalı olan “WİNG CHUN” ibaresini, davalının marka tescil kapsamında yer alan 41.sınıftaki “ Sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, idare hizmetleri. Dergi, kitap, gazete vb. gibi yayınların basıma hazır hale getirilmesi, okuyucuya ulaştırılmasına ilişkin hizmetler (global iletişim ağları vasıtasıyla anılan hizmetlerin sağlanması da dahil). Film, televizyon ve radyo programları yapım hizmetleri” yönünden KHK’nın 7/1-d maddesinde ifade edildiği gibi “ticaret alanında herkes tarafından kullanılabilecek olan” işaretlerden olduğu,

diğer bir anlatımla bu spor dalını konu alan sempozyum, seminer vs. düzenleme, dergi, kitap vs. yayınlama, film, radyo-tv yapımlarına konu edebilme imkanının kimsenin tekeline bırakılamayacak işaretlerden olduğunun kabulü ile

anılan hizmetler yönünden davanın kısmen kabulü gerekirken hatalı değerlendirme sonucu davanın reddine karar verilmesi doğru olmadığından, davacı tarafın karar düzeltme istemlerini kabul ederek önceki onama kararını kaldırmıştır.

Kanımca Yargıtay şaşırtıcı bir şekilde de olsa karar düzeltme başvurusunda önceki hatasını tespit ederek doğru yönde bir karar vermiştir. Gerçekten de tüm dünyada kabul gören bir spor dalının özellikle sempozyum, seminer düzenleme gibi sınıflarda tescili, bu spor dalı ile gelecekte hiçkimsenin organizasyon ve etkinlik yapamaması sonucunu doğurcak ve bir spor dalını bir kişinin tekeline bırakacaktı.

Yargıtay’ı bu hatasından döndüğü için takdir ediyorum.

Uyuşmazlığa konu marka tescili aşağıdaki gibi olup

Wing Chun Tescil

 

bu karara rağmen Wing Chun isimli aşağıdaki başvuruların olduğunu da tespit ettim.

Wing Chun

Umarız Türk Patent ve Marka Kurumu, Yargıtay’ın bu kararını artık dikkate alır ve bu ve benzeri spor dalları ile ilgili marka tekeli yaratılmasının önüne geçer.

Av. Eren Evren

Patent & Marka Vekili

Okyay | Evren

Avukatlık & Arabuluculuk Ofisi